top of page

Algemene voorwaarden van Goudsmidatelier Peter Hennemann

1 Algemeen

 • De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke gesloten worden tussen Peter Hennemann (hierna te noemen goudsmid) en de consument.
 • Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
 • Peter Hennemann - goudsmid is een goudsmederij en atelier. Als zodanig houdt de goudsmid zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van objecten, doorgaans,doch niet uitsluitend, van edelmetaal.
 • Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.  

2. De totstandkoming van de overeenkomst

 • De overeenkomst tussen de goudsmid en een consument komt tot stand door middel van aanbod een aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van de goudsmid, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van de goudsmid aan de consument om een aanbod te doen.

3. Vaststelling van de prijs

 • De tussen de goudsmid en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen anders is overeengekomen.
 • Van de tussen de goudsmid en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel et geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en de goudsmid nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
 • Indien tussen de goudsmid en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat de goudsmid overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan wel de tot op dat moment door de goudsmid gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, aan de goudsmid te voldoen.

4. Betalingsverplichtingen

 • Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.
 • Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De betaling geschiedt contant dan wel door overboeking op een nader door de goudsmid aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van de goudsmid over te gaan tot verrekening.
 • Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. De goudsmid heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan de goudsmid, zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Daarnaast is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan de goudsmid de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering, verschuldigd.
 • Indien de overeenkomst tussen de goudsmid en de consument betrekking heeft op de reparatie van een object en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft de goudsmid een retentierecht met betrekking tot de te repareren object. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede in het vorige lid genoemde rente en kosten heeft voldaan.
 • De goudsmid is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van retentierecht betrekking heeft, bij de consument in rekening te brengen. De goudsmid dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de wettelijke rente en kosten, alsmede de kosten van opslag van het object gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van het object, is de goudsmid, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden het object te verkopen, één en ander inachtneming van art. 6:248 BW.

5. Intellectuele eigendommen

 • De door de goudsmid vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van de goudsmid, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande toestemming van de goudsmid, niet toegestaan.

6. Leveringsverplichtingen

 • Levering door de goudsmid vindt plaats doordat het object in het bezit wordt gesteld van de consument of in de macht van de consument wordt gesteld.
 • Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.
 • Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip, dient de consument de goudsmid in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn voor nakoming te stellen.
 • Indien de goudsmid niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren, is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.
 • De goudsmid is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.
 • Indien de consument verzuimt het object af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van het object, zal de goudsmid de gerechtigd zijn de kosten van de opslag van het het object aan de consument in rekening te brengen. De goudsmid dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten de opslag van het object gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van het object, is de goudsmid, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden het object te verkopen, één en ander inachtneming van art. 6:248 BW.

7. Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud

 • Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat het door de klant aangeleverde object wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van de goudsmid kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de klant de goudsmid niet aansprakelijk stelt of acht, bij beschadiging en/of onbruikbaar maken van de zaak.
 • Bij het in bewaring geven van een object zal de goudsmid de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van het object als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmacht situaties, kunnen niet voor rekening van de goudsmid komen. Onder overmacht situaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij verzending.
 • Dadelijk nadat levering heeft plaatsgevonden, draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door het object mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de goudsmid is te wijten.
 • Het eigendom van een door de goudsmid te leveren object gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de rente en kosten, ook die wegens tekortschieten van de consument, volledig aan de goudsmid zijn voldaan.
 • De goudsmid zal, indien hij genoodzaakt is om gebruik te maken van zijn eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot het object. De consument zal aan de goudsmid alle medewerking verlenen teneinde hem in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, ter terugneming van het object.

8. Klachten, gebreken en garantie

 • De consument heeft de verplichting bij ontvangst van het object, te controleren of het object voldoet aan de eisen die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 5 dagen nadat de feitelijke overdracht van het object heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan de goudsmid mede te delen.
 • Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na de feitelijke overdracht van het object aan de consument, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan de goudsmid te worden medegedeeld.
 • Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking, doch uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelen bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan de goudsmid te worden medegedeeld.
 • Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens de goudsmid met betrekking tot de betreffende gebreken.
 • De consument dient de goudsmid schriftelijk aan te manen het object te herstellen, indien hij wenst dat herstel plaatsvindt. Indien de goudsmid niet binnen 30 dagen overgaat tot herstel van het object, is de consument gerechtigd een derde het object te laten herstellen en de kosten daarvan op de goudsmid te verhalen.
 • De goudsmid garandeert de deugdelijkheid van het geleverde object en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering.
 • Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van de niet- inachtneming van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften door de consument, geen normaal gebruik, normale slijtage, be- of verwerking/reparatie door derden, het zetten van stenen, materialen, zaken, werkwijzen en constructies die op uitdrukkelijke instructie van de consument zijn toegepast alsmede door of namens de consument aangeleverde materialen en zaken.
 • Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de goudsmid tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot het geleverde object overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

9. Forumkeuze en rechtskeuze

 • Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van de goudsmid zich bevindt.
 • Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

Heerlen, 30 december 2017, Algemene voorwaarden versie 1, Goudsmidatelier Peter Hennemann

bottom of page